Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsFeiten en cijfersKerncijfers

Kerncijfers


EUR miljoen tenzij anders vermeld

2014

20131

%

Resultaten

Netto-omzet

1.474

1.364

8,1

Resultaat uit hoofde van verkoop vastgoedbeleggingen

1

-

553,1

Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

-2

3

178,6

Bedrijfslasten (excl. afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen)

837

796

5,1

EBITDA2

635

571

11,3

Afschrijvingen

228

248

-8,1

Bijzondere waardeveranderingen

4

17

-75,9

Exploitatieresultaat

403

305

32,1

Financiële baten en lasten

-86

-90

-4,8

Resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

27

61

-55,1

Resultaat voor belastingen

345

276

24,9

Winstbelasting

-71

-45

57,2

Resultaat na belastingen

274

231

18,5

Nettoresultaat

272

227

19,5

Eigen vermogen

3.453

3.309

4,3

Investeringen in vaste activa

396

323

22,4

Kasstroom uit operationele activiteiten

508

462

10,0

Voorgesteld dividend

138

135

2,5

Kernratio’s

RONA na belastingen3

6,6%

6,1%

Rendement gemiddeld eigen vermogen (ROE)4

8,2%

7,0%

Leverage5

35,0%

36,2%

FFO/totale schuld6

26,5%

26,0%

FFO interest dekkingsratio7

6,4

5,8

Winst per aandeel8

1.461

1.222

Dividend per aandeel

744

727

Bedrijfsomvang (in aantallen)

Vliegtuigbewegingen handelsverkeer9

484.250

468.996

3,3

Passagiersbewegingen (x 1.000)9

60.591

57.556

5,3

Vracht (x 1.000 ton)9

1.633

1.531

6,7

Personeelsbestand op basis van gemiddeld aantal FTE's

2.039

2.058

-0,9

  • Vergelijkende cijfers zijn aangepast naar aanleiding van de invoering van IFRS 11
  • Exploitatieresultaat plus afschrijvingen en bijzondere waardeveranderingen
  • Exploitatieresultaat na belasting plus resultaat geassocieerde deelnemingen en rentebaten / (Gemiddeld vaste activa – actieve belastinglatentie)
  • Netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders) / Gemiddeld eigen vermogen
  • Boekwaarde rentedragende schulden / (Eigen vermogen plus boekwaarde rentedragende schulden)
  • Funds From Operations (operationele kasstroom gecorrigeerd voor werkkapitaal) / Boekwaarde rentedragende schulden
  • Funds From Operations plus bruto rentelasten / bruto rentelasten
  • Op basis van het netto resultaat (toekomend aan aandeelhouders)
  • Betreft Schiphol Group: Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport