Schiphol.nl   •   Contact

HomeOver onsWaardecreatie

Waardecreatie


Schiphol Group is de exploitant van Amsterdam Airport Schiphol, de grootste luchthaven van Nederland, en van een aantal regionale luchthavens. Door Nederland te verbinden creëert Schiphol Group waarde. Het vergroot de welvaart en het welzijn zowel in Nederland als daar buiten.
Luchthavens in de keten

De waardeketen van een luchthaven wordt gevormd door de processen voor het vervoer van reizigers en goederen. Een luchthaven biedt infrastructuur en faciliteiten voor vertrekkende, overstappende en aankomende reizigers en goederen, en de bedrijven in dit proces. Behalve een multimodaal knooppunt zijn we een aantrekkelijke marktplaats voor diensten en producten en bieden we uiteenlopende vestigingsmogelijkheden. De belangrijkste partners in deze keten zijn luchtvaartmaatschappijen, afhandelaren, Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), douane en Koninklijke Marechaussee, businesspartners zoals retail- en horecabedrijven en securitybedrijven.

Luchthaventerrein
  • Materiële aspecten: betekenis voor de regio, operationele capaciteit, bereikbaarheid, klantwaardering, veiligheid, CO2-emissies, luchtkwaliteit, circulaire economie, ketenverantwoordelijkheid, financiële soliditeit.
  • Door de kwaliteit en de capaciteit in de totale keten is een groot netwerk van bestemmingen opgebouwd, biedt de luchthaven een hoge verblijfskwaliteit, en hebben alle activiteiten een grote economische spin-off voor de regio en Nederland en Schiphol Group. Op het luchthaventerrein ontwikkelt, bouwt en exploiteert Schiphol Group vastgoed. De terminal en verscheidene gebouwen zijn eigendom van Schiphol Group. Ook geeft zij grond uit in erfpacht. Een groot aantal kantoorpanden, loodsen en andere gebouwen zoals hotels, wordt door Schiphol ontwikkeld in opdracht of in samenwerking met de gebruiker/huurder. Schiphol Group is, samen met overheden, verantwoordelijk voor de planologische ontwikkeling van het luchthaventerrein.
1. Voor/na-transport
  • Materiële aspect: bereikbaarheid, CO2-emissies, luchtkwaliteit.
  • Schiphol Group is eigenaar van de parkeerterreinen en kan door parkeertarieven het gebruik hiervan sturen. Halen en brengen van reizigers leidt tot vier autobewegingen, parkeren door reizigers tot twee. Schiphol geeft concessies uit voor het taxivervoer op de luchthaven. Samen met NS en ProRail optimaliseert Schiphol het treinvervoer. Schiphol legt wegen en busbanen aan op de luchthaven, en werkt met busbedrijven en overheden aan een kwalitatief hoogwaardig busnet.
2. Terminal
  • Materiële aspecten: operationele capaciteit, klantwaardering, veiligheid, CO2-emissies, ketenverantwoordelijkheid, circulaire economie, werkgeverschap.
  • De terminal is infrastructuur van Schiphol Group. In deze terminal werken eigen medewerkers, en medewerkers van sectorpartners en businesspartners. Incheckbalies en bagagesysteem zijn assets van Schiphol Group. Sectorpartners (airlines, afhandelaren) werken met deze infrastructuur. Een veilige en efficiënte controle van personen en goederen is een samenwerking tussen securitybedrijven (leveranciers van Schiphol Group), Koninklijke Marechaussee en douane. De lounges achter de grens/security-controle, met zitruimtes, winkels en horeca, zijn assets van Schiphol Group. Schiphol geeft concessies uit voor het exploiteren van winkels en horeca. De retail en verblijfsconcepten ontwikkelt Schiphol samen met deze businesspartners.

3. Platform en landingsbanen
  • Materiële aspecten: operationele capaciteit, veiligheid, geluid, CO2-emissies, ketenverantwoordelijkheid, circulaire economie, luchtkwaliteit.
  • De gate, waar de passagier het vliegtuig instapt, is een asset van Schiphol Group. Schiphol Group is verantwoordelijk voor de infrastructuur voor het in- en uitstapproces. Het vliegtuig zelf is eigendom van de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij heeft de verantwoordelijkheid voor het veilig vervoeren van passagiers, bagage en vracht. De platformen en landingsbanen zijn assets van Schiphol Group. Schiphol Group is verantwoordelijk voor het onderhoud, de beschikbaarheid en de veiligheid van deze infrastructuur. LVNL geeft aan welke start- of landingsbaan gebruikt moet worden; vanuit de verkeerstoren houdt LVNL contact met de piloot. De operatie van luchtvaartmaatschappijen (vliegen) veroorzaakt geluidshinder voor de omgeving.

Lees meer over de materiële aspecten in stakeholders en materialiteit.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

De processen voor het vervoer van personen en goederen worden uitgevoerd door een groot aantal betrokken partijen. Schiphol Group is als exploitant verantwoordelijk voor deze processen. Dit is vastgelegd in wetgeving en in onze exploitatievergunningen. De betrokken partijen werken nauw samen in de dagelijkse, complexe operatie. Luchthavens hebben niet altijd volledig de controle over de uiteindelijke performance; dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere partijen. Zo kan een runway incursion ontstaan door een verkeerde handeling door een eigen medewerker, maar ook door bijvoorbeeld een medewerker van luchtvaartmaatschappij, LVNL of een afhandelaar. De daling van het aantal runway incursions is een goed voorbeeld van de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen.

De luchthaven is ook de partij die het meest wordt aangesproken voor geluidhinder en CO2, waarbij geluid en emissies in belangrijke mate veroorzaakt worden door het vliegverkeer. Als luchtvaartmaatschappijen hun vloot vernieuwen, zijn de vliegtuigen door technologische ontwikkeling stiller en schoner. Hierdoor daalt het aantal klachten uit de omgeving bij de luchthaven, terwijl de verbetering niet toe te schrijven is aan de luchthavenexploitant. Voor CO2-uitstoot geldt hetzelfde: het vliegverkeer is de grootste veroorzaker. In nauwe samenwerking hebben KLM en Schiphol Group besloten om de ontwikkeling van biobrandstoffen te bespoedigen. Ook ArkeFly onderneemt een dergelijk initiatief.

Luchthaven

De opdracht van de luchthaven in dit proces is die van de exploitant van het luchthaventerrein. De exploitatievereisten zijn vastgelegd in de Wet luchtvaart. In de Wet luchtvaart staat dat het onze maatschappelijke functie is om het optimaal gebruik van de luchthaven als kwalitatief hoogwaardig knooppunt van nationaal en internationaal luchtverkeer te bevorderen. En dat we dit moeten doen met inachtneming van de grenzen die voor de veiligheid en het milieu gelden. De luchthaven draagt zorg voor de voorzieningen die nodig zijn voor een goede afwikkeling van het luchtverkeer en het daarmee samenhangende personen- en goederenvervoer op de luchthaven.

Schiphol Group heeft deze verantwoordelijkheid weergegeven in haar missie: Connecting the Netherlands. In het businessmodel is deze missie in vier kernactiviteiten vorm gegeven: Aviation, Consumer Products & Services, Real Estate en Alliances & Participations. Lees meer hierover in businessmodel.

Wij hebben een strategie ontwikkeld waarmee we in de komende jaren onze missie willen verwezenlijken, rekening houdend met de trends en ontwikkelingen, risico's en de omgeving waarin we ons bevinden. We hebben doelstellingen gekoppeld aan onze ambities en deze vastgelegd in het Strategic Plan 2013-2017. Lees meer hierover in strategie.  

Met een waardecreatiemodel maakt een organisatie inzichtelijk hoe ze waarde toevoegt. De input in het model bestaat uit resources waarmee waarde wordt gecreëerd. Op basis van deze input leveren de bedrijfsactiviteiten een bepaalde output op (zoals producten, diensten, afval). De bedrijfsactiviteiten vormen samen met de output de outcome. De outcome geeft de verandering in waarde weer als gevolg van de bedrijfsactiviteiten in zowel positieve als negatieve zin.